วิทยาลัยการอาชีพสุโหงโก-ลกMig สร้างอัลบั้ม

ร่วมริ้วขบวนพาเหรดของอ.สุไหงโก-ลก วาระ "นรา...สบาย"งานของดีเมืองนราฯ 62   

วันที่ 17 ก.ย.62 ที่ผ่านมา
นายอิทธิฤทธ์ ศรีชุมภู ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก ได้นำคณะผู้บริหาร ครู นักศึกษา ร่วมริ้วขบวนพาเหรดของอ.สุไหงโก-ลก วาระ "นรา...สบาย"งานของดีเมืองนราฯ 62 ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทความคิด
ในขบวนขับเคลื่อนนโยบาย "7 วาระนราน่าอยู่อย่างยั่งยืน"ของนายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส จำนวน 7 ขบวน โดยมีนายวิมุตติ อำนักมณี ปลัดอาวุโสอำเภอสุไหงโก-ลก และหัวหน้าส่วนราชการ ภาครัฐ ภาคเอกชน นักเรียน นักศึกษาร่วมขบวน ที่ประกอบด้วย

"นรา...ตามรอยพ่อ"
สื่อให้เห็นถึงการเสริมสร้างศักยภาพการพึ่งตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมการพัฒนาและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

"นรา...สะอาด"
สื่อให้เห็นถึงการพัฒนาให้เป็นเมืองสิ่งแวดล้อมดีการรักษาความสะอาดการกำจัดขยะทุกระดับอย่างมีประสิทธิภาพ

"นรา...สะดวก"
สื่อให้เห็นถึงการให้โอกาสกับประชาชนโดยสามารถเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพของภาครัฐ ยกระดับการพัฒนาด้านการแพทย์การสาธารณสุขระหว่างประเทศให้เกิดความสะดวกและรวดเร็วอย่างมีประสิทธิภาพ

"นรา...สบาย"
สื่อให้เห็นถึงการส่งเสริมด้านเศรษฐกิจการรวมกลุ่มการสร้างงานสร้างอาชีพส่งเสริมการนำวิถีชีวิตของชุมชนตามอัตลักษณ์ที่ดีและโดดเด่นผสมผสานกับการท่องเที่ยว

"นรา...ปลอดภัย"
สื่อให้เห็นถึงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของหมู่บ้านและชุมชนเมืองรวมถึงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

"นรา...แบ่งปัน" สื่อให้เห็นถึงการสร้างโอกาสแก่ผู้ด้อยโอกาสส่งเสริมผู้สูงอายุให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีการสร้างสังคมแห่งคุณธรรมและสังคมแห่งการเกื้อกูล

"นรา...สามัคคี" สื่อให้เห็นถึงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ความจงรักภักดีและส่งเสริมการสร้างความรักความสามัคคีของคนอำเภอสุไหงโก-ลกจังหวัดนราธิวาส
โดยมีผู้เข้าร่วมขบวนแห่ทั้งสิ้น 350 คน

วันที่ : 14 2562 : 20:20  2850 ครั้ง


วิทยาลัยการอาชีพสุโหงโก-ลก

123 หมู่ที่ 7 ถนนสุไหงโก-ลก - ตากใบ ตำบลปาเสมัส อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส รหัสไปรษณีย์ 96120

E-mail : skckolok@hotmail.comphone : 073646566

Copyright © 2020. Template All Rights Reserved. | By http://www.skc.ac.th Design by Siamweb2U.com

สำหรับเจ้าหน้าที่