วิทยาลัยการอาชีพสุโหงโก-ลกMig สร้างอัลบั้ม

เข้าร่วมประชุม ณ ศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้   
วันที่ 11 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น. นายมหิศร ปัตนราษฏร์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก เข้าร่วมประชุม ณ ศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก ปัตตานี โดยมีหัวหน้าผู้แทนพิเศษของรัฐบาล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์) ลงพื้นที่ตรวจติดตามงานภารกิจที่ 4 งานการศึกษา ศาสนา และศิลปวัฒนธรรม การดำเนินงานของศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในการใช้ระบบ Big Data ด้วยนโยบายนายกรัฐมนตรี มอบหมายให้กระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา ได้จัดทำแผนพัฒนากำลังคนให้มีความสอดคล้องกับตลาดงานรองรับการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ จึงได้จัดตั้งศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาในเขตพื้นที่พิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต้ 5 จังหวัด จังหวัดสตูล สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส โดยมีศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาที่จังหวัดปัตตานีเป็นศูนย์หลัก โดยใช้ใช้ระบบ BiG data ซึ่งจะเกิดข้อมูลที่เป็นปัจจุบันและทันสมัย ทั้งฝ่ายที่ที่ต้องการกำลังคนใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ สามารถให้ข้อมูลได้ทันที และสามารถตรวจสอบได้ว่ากำลังคนเพียงพอหรือไม่ ถ้าไม่เพียงพอก็สามารถจัดหาและพัฒนาแรงงานเพิ่มเติมได้ นับว่าเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของพื้นที่ภาคใต้และการขับเคลื่อนโครงการเมืองต้นแบบสามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน รวมทั้งการพัฒนากำลังคนด้านอาชีวศึกษา ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างแท้จริง
วันที่ : 13 2561 : 13:49  32321 ครั้ง


วิทยาลัยการอาชีพสุโหงโก-ลก

123 หมู่ที่ 7 ถนนสุไหงโก-ลก - ตากใบ ตำบลปาเสมัส อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส รหัสไปรษณีย์ 96120

E-mail : skckolok@hotmail.comphone : 073646566

Copyright © 2020. Template All Rights Reserved. | By http://www.skc.ac.th Design by Siamweb2U.com

สำหรับเจ้าหน้าที่