ฝ่ายบริหารทรัพยากร :: วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก
หน้าหลัก
จัดซื้อจัดจ้าง ภาพกิจกรรม Avatar
วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก

นายชาญชัย ประทีปเกาะ
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการฯ
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
โทร:- -


นายชาญชัย ประทีปเกาะ
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการฯ
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
โทร:- -


นายชาญชัย ประทีปเกาะ
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการฯ
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
โทร:- -


นางจรรยาพร ปลื้มสำราญ
รองผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
โทร:- -


นางจรรยาพร ปลื้มสำราญ
รองผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
โทร:- -


นางจรรยาพร ปลื้มสำราญ
รองผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
โทร:- -


นายสาเหะอันวา ดะแซ
หัวหน้างานบุคลากร
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
โทร:- -


นายถวิล ไชยแดง
หัวหน้าการเงิน
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
โทร:- -


นายรชตะ เพชรรัตน์
หัวหน้างานอาคารสถานที่
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
โทร:- -


นางมงคล ดินแดง
หังหน้างานทะเบียน
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
โทร:- -


นายสาเหะอันวา ดะแซ
หัวหน้างานบุคลากร
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
โทร:- -


นายถวิล ไชยแดง
หัวหน้าการเงิน
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
โทร:- -


นายรชตะ เพชรรัตน์
หัวหน้างานอาคารสถานที่
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
โทร:- -


นางมงคล ดินแดง
หังหน้างานทะเบียน
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
โทร:- -


นายสาเหะอันวา ดะแซ
หัวหน้างานบุคลากร
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
โทร:- -


นายถวิล ไชยแดง
หัวหน้าการเงิน
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
โทร:- -


นายรชตะ เพชรรัตน์
หัวหน้างานอาคารสถานที่
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
โทร:- -


นางมงคล ดินแดง
หังหน้างานทะเบียน
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
โทร:- -


นางซารีตา สาและ
หัวหน้างานบริหารทั่วไป
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
โทร:- -


นางสาวดวงสมร ชาโอบ
หัวหน้างานพัสดุ
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
โทร:- -


นางปาอีซา เจ๊ะแว
หัวหน้างานบัญขี
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
โทร:- -


นายธีรพงษ์ เสาร์เพ็ชร
หัวหน้างานประชาสัมพันธ์
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
โทร:- -


นางซารีตา สาและ
หัวหน้างานบริหารทั่วไป
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
โทร:- -


นางสาวดวงสมร ชาโอบ
หัวหน้างานพัสดุ
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
โทร:- -


นางปาอีซา เจ๊ะแว
หัวหน้างานบัญขี
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
โทร:- -


นายธีรพงษ์ เสาร์เพ็ชร
หัวหน้างานประชาสัมพันธ์
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
โทร:- -


นางซารีตา สาและ
หัวหน้างานบริหารทั่วไป
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
โทร:- -


นางสาวดวงสมร ชาโอบ
หัวหน้างานพัสดุ
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
โทร:- -


นางปาอีซา เจ๊ะแว
หัวหน้างานบัญขี
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
โทร:- -


นายธีรพงษ์ เสาร์เพ็ชร
หัวหน้างานประชาสัมพันธ์
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
โทร:- -ข้อมูลสารสนเทศ
หน่วยงานภายใน

หน่วยงานภายใน