บันทึกหลังการสอน :: วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก
หน้าหลัก
จัดซื้อจัดจ้าง ภาพกิจกรรม Avatar
วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก

  • บันทึกหลังการสอน
    บันทึกหลังการสอน
    เผยแพร่วันที่ : 8 มิ.ย. 2566 | โดย : Admin | เปิดอ่าน : 218

แจ้งครุผู้สอนนะคะ  
“บันทึกหลังการสอน” ผู้สอนจัดทำใบบันทึกหลังการสอนเป็นรายสัปดาห์ จากนั้นส่งให้หัวหน้าแผนกวิชารวบรวมพร้อมจัดทำ บันทึกข้อความสรุปส่ง“ใบบันทึกหลังการสอน” เพื่อส่งให้งานพัฒนาหลักสูตรฯ ภายในวันจันทร์ ก่อน 09.00 น. ของสัปดาห์ถัดไปเท่านั้น 
"กรณีที่ครูไม่ได้ส่งตามวันที่กําหนดให้ผู้สอนทําบันทึกชี้แจงเหตุผลเป็นรายบุคคล"
*******************************************************
1.แผนการจัดการเรียนมุ่งเน้นสมรรถนะ
ผู้สอนดำเนินการจัดทำและจัดส่งเอกสารโดยมีรายละเอียดดังนี้
 1. หน้าปกแผนการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะ
 2. บันทึกข้อความขออนุญาตใช้แผนการจัดการเรียนรู้ 
 3. บันทึกข้อความขอส่งแผนการจัดการเรียนมุ่งเน้นสมรรถนะ
 4. รายการตรวจสอบและอนุญาตให้ใช้แผนการจัดการเรียนรู้
 5. หลักสูตรรายวิชา
 6. ตารางวิเคราะห์หลักสูตร
 7. หน่วยการเรียนรู้
 8. หน่วยการเรียนรู้และสมรรถนะประจำหน่วย
  หมายเหตุ : บันทึกข้อความขออนุญาตใช้แผนกับขอส่งแผนฯ ลงเดือน พฤษภาคม 2566 หน้าปกแล้วแต่จะออกแบบนะคะ
 2.โครงการสอนทุกรายวิชาที่มีการจัดการสอน
3. การพัฒนาหลักสูตร  ในกรณีที่ผู้สอนมีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะหรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุง รายวิชาเดิม หรือกําหนดรายวิชาเพิ่มเติม ให้ผู้สอนจัดทำบันทึกข้อความขอพัฒนาหลักสูตรตามรายวิชาที่มีการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนพร้อมทั้งแนบหน่วยการเรียนรู้และตารางวิเคราะห์สมรรถนะรายวิชาแต่ละหน่วยการเรียนรู้ 
รวบรวมและจัดส่งให้กับงานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน  ภายในวันที่ 16 มิถุนายน 2566
***********************************************************
ชื่อไฟล์ : 1686194004_บันทึกข้อความขอพัฒนาหลักสูตรรายวิชา.docx file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1686194004_01.png file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้


ข้อมูลพื้นฐาน

รายงานยอดสมัครเรียน ประจำปี 2566 งานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ ข้อมูลงบประมาณและการเงิน ข้อมูลพื้นฐานและจังหวัด ข้อมูลวัสดุครุภัณฑ์ ข้อมูลอาคารสถานที่ ข้อมูลตลาดแรงงานสถานประกอบการ ข้อมูลการติดต่อ ภาพกิจกรรม ITA2565 ผู้บริหารจากอดีตจนถึงปัจจุบัน ประวัติสถานศึกษา วิสัยทัศน์และพันธกิจ ข้อมูลบุคลากร ข้อมูลนักศึกษา ระดับ ปวช.,ปวส. แผนที่วิทยาลัยฯ หลักสูตรการศึกษา ปวช.,ปวส. ตราสัญลักษณ์ ประวัติความเป็นมา แผนผังโครงสร้าง ข่าวประชาสัมพันธ์ กระดานถาม-ตอบ หน้าหลัก

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ ผลงานครู ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ตรวจสอบภายใน Video กิจกรรม ผลงานนักเรียน วารสารประชาสัมพันธ์
เข้าสู่ระบบสมาชิกข้อมูลสารสนเทศ
หน่วยงานภายใน

หน่วยงานภายใน