วิสัยทัศน์และพันธกิจ :: วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก
หน้าหลัก
จัดซื้อจัดจ้าง ภาพกิจกรรม Avatar
วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก

ปรัชญา  อัตลักษณ์  เอกลักษณ์  ของสถานศึกษา

  ปรัชญา

 

                   ฝีมือเยี่ยม        หมายถึง คุณภาพผู้เรียน ที่มีทั้งความรู้ ความสามารถ ทักษะทางเป็นที่พึงพอใจ

                                                 ของสถานประกอบการ ชุมชน และท้องถิ่น

                   เปี่ยมคุณธรรม  หมายถึง ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะ อันพึงประสงค์

                                                    เป็นผู้ที่ใช้ความรู้ ควบคู่กับคุณธรรม

                   ก้าวนำวิชาการ  หมายถึง การพัฒนาองค์ความรู้  นำมาเรียบเรียงเป็นขั้นตอนด้วยการศึกษา

                                                          ค้นคว้าตลอดเวลาโดยอาศัยกระบวนการทางเทคโนโลยี

                   ประสานสังคม  หมายถึง สถานศึกษาเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาวิชาชีพชุมชน โดยการ

                                                     ให้บริการทางวิชาการ ที่เกี่ยวข้องกับงานอาชีพแก่ชุมชนและนำ

                                                     วิทยาการทางวิชาชีพไป พัฒนาชุมชนอย่างจริงจัง

 อัตลักษณ์ของสถานศึกษา

Ø จิตอาสา  พัฒนาตนเอง  สู่ประชาคมอาเซียน


วิสัยทัศน์  พันธกิจ  เป้าประสงค์  ยุทธศาสตร์  และกลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

วิสัยทัศน์

Ø น้อมนำศาสตร์พระราชา  พัฒนาฝีมืออาชีพ  สู่มาตรฐานสากล

พันธกิจ

Ø บริหารจัดการสถานศึกษา  เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิชาชีพให้มีสมรรถนะและคุณลักษณะตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

Ø สร้างเครือข่ายและความร่วมมือการบริการวิชาการและวิชาชีพในกลุ่มประเทศอาเซียน

Ø ส่งเสริมและพัฒนาการวิจัย  สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและเทคโนโลยีให้มีคุณภาพสู่สากล

Ø บริการทางวิชาการแก่ชุมชนและสังคมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาและขับเคลื่อนสถานศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน


 เป้าประสงค์

Ø กำลังคนด้านวิชาชีพที่มีความรู้ความสามารถ  ทักษะคุณธรรม  จริยธรรม  สอดคล้องกับความต้องการอุตสาหกรรมและบริการคุณลักษณะตามปรัชญา

Ø มีเครือข่ายและความร่วมมือด้านวิชาการและวิชาชีพในกลุ่มประเทศอาเซียน

Ø มีผลงานวิจัย  สิ่งประดิษฐ์  นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่มีคุณภาพสู่สากล

Ø มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาได้มาตรฐานสู่ประชาคมอาเซียน

 

   กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

 

Ø บริหารจัดการสถานศึกษาอย่างมีคุณภาพ

Ø พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน

Ø พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมและบริการ

Ø จัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน

Ø ปลูกฝังจิตสำนึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองและพลโลก

Ø สร้างเครือข่ายความร่วมมือในกลุ่มประเทศอาเซียน

Ø ส่งเสริมและพัฒนาการวิจัย  สิ่งประดิษฐ์  นวัตกรรมและเทคโนโลยีให้มีคุณภาพสู่สากล

Ø พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน

Ø ขับเคลื่อนสถานศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน

 

  จุดเน้นในการพัฒนาสถานศึกษา  และความโดนเด่น

 

Ø มีการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม  วางแผนการทำงานเป็นทีม  พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง

Ø บริหารอาคารสถานที่และจัดสภาพแวดล้อมได้ดีและเหมาะสม

Ø มีผลงานครูผู้สอนและนักเรียนที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงเผยแพร่ในระดับชาติ

Ø มีระบบการประกันคุณภาพภายในอย่างต่อเนื่อง

Ø จัดโครงการ/กิจกรรที่หลากหลายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เก่งดีและมีความสุข

Ø จัดการศึกษาวิชาชีพให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน  ท้องถิ่นและตลาดแรงงาน

Ø มีการบูรณาการหลักสูตรให้เหมาะสมเพื่อเตรียมความพร้อมในการแข่งขันสู่ประชาคมอาเซียน  เช่น  การจัดโครงการสอนภาษาต่างประเทศ  ๔  ภาษาจัดโครงการแลกเปลี่ยนความรู้ทางภาษา  เป็นต้น

Ø ประสานความร่วมมือกับสถานประกอบการองค์กรภาครัฐและเอกชนฝึกประสบการณ์โดยมีข้อตกลงความร่วมมือ  (MOU)  ในระบบทวิภาคี  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดแหล่งเรียนรู้หลักสูตรเสริมอาชีพแกนมัธยมการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์อาชีพ  ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 ข้อมูลพื้นฐาน

รายงานยอดสมัครเรียน ประจำปี 2566 งานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ ข้อมูลงบประมาณและการเงิน ข้อมูลพื้นฐานและจังหวัด ข้อมูลวัสดุครุภัณฑ์ ข้อมูลอาคารสถานที่ ข้อมูลตลาดแรงงานสถานประกอบการ ข้อมูลการติดต่อ ภาพกิจกรรม ITA2565 ผู้บริหารจากอดีตจนถึงปัจจุบัน ประวัติสถานศึกษา วิสัยทัศน์และพันธกิจ ข้อมูลบุคลากร ข้อมูลนักศึกษา ระดับ ปวช.,ปวส. แผนที่วิทยาลัยฯ หลักสูตรการศึกษา ปวช.,ปวส. ตราสัญลักษณ์ ประวัติความเป็นมา แผนผังโครงสร้าง ข่าวประชาสัมพันธ์ กระดานถาม-ตอบ หน้าหลัก

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ ผลงานครู ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ตรวจสอบภายใน Video กิจกรรม ผลงานนักเรียน วารสารประชาสัมพันธ์
เข้าสู่ระบบสมาชิกข้อมูลสารสนเทศ
หน่วยงานภายใน

หน่วยงานภายใน